Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://pznlublin.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-17.

Skróty klawiszowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Hyżyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 81 441 53 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby, która je zgłasza, wskazanie, o jaką stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy jego realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Klemensa Junoszy 49 20-058 Lublin
Siedziba Związku znajduje się na parterze bloku mieszkalnego. Oba wejścia do budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Główna przestrzeń szkoleniowa i sekretariat również są w całości dostępne.
Budynek stoi w wąwozie imienia Modesta Sękowskiego na dość dużej pochyłości terenu. W związku z tym na trzech odcinkach głównego korytarza znajduje się po kilka stopni. Korytarz jest więc tylko częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Początek i koniec wszystkich schodów jest odpowiednio oznaczony. Zainstalowano poręcze przyschodowe. Nie ma klatki schodowej i windy.
Drzwi do wszystkich pomieszczeń są opisane drukiem wypukłym i powiększonym. Niedługo dodane zostanie też oznaczenie w alfabecie brajla. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub on-line, w zależności od preferencji osoby z niepełnosprawnością lub dostępności tłumacza w danej chwili. Taką potrzebę prosimy zgłosić dzień wcześniej do biura okręgu mailowo, telefonicznie lub przez facebook. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Niestety przeważnie są zajęte, ponieważ korzystają z nich przede wszystkim niepełnosprawni mieszkańcy bloku.
Do siedziby Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego można dojechać komunikacją miejską. Numery autobusów jadących z centrum miasta to 2, 4 i 13.

Aplikacje mobilne

brak